[1]
V. . Mauk, K. . Laksono, Mintowati, U. . Pairin, Darni, and Suhartono, “VARIASI BAHASA TETUN DALAM KOMUNIKASI MASYARAKAT DESA BUILARAN DILIHAT DARI SEGI PEMAKAI DAN TEMPAT: KAJIAN SOSIOLINGUISTIK”, lingtersa, vol. 3, no. 1, pp. 31-41, Feb. 2022.